ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ศาลแขวงลำปาง ประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
           วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายเกรียงศักดิ์  ผ่องโสภณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง   เป็นประธานการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงลำปางประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลแขวงลำปาง   อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ