ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟลำปาง นครแห่งความสุขประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ศาลแขวงลำปาง   ร่วมประชุมสภากาแฟลำปาง นครแห่งความสุขประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
           วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายเกรียงศักดิ์  ผ่องโสภณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง   ร่วมประชุมสภากาแฟลำปาง นครแห่งความสุข  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙   โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ ณ ลำปางรีสอร์ท   ตำบลพิชัย    อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ